Chuyên đề 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau khi tiếp thu, học tập Chuyên đề năm 2020 “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng viên chi bộ đã tập trung viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020