Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2570/SYT-NVYD 04/08/2023 Công văn, Thông tư, Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế
Số 22/2001/TT-BGDĐT 20/07/2023 Thông tư, Quy định kiểm tra đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT
08 /2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Thông tư, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ sung, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
45 31/03/2021 Kế hoạch, Thông tư,
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên