Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/BC-PGDĐT 10/01/2024 Báo cáo, V/v hội thảo chuyên đề "Tổ chức sinh hoạt chào cờ trong hoạt động trải nghiệm"
01/NQ-TH&THCSVBB 14/10/2023 Báo cáo, Công văn, Thông báo, Nghị quyết Hội nghị viên chức
20/BC-TH&THCSVBB 22/09/2023 Báo cáo, Báo cáo thực hiện nghị quyết cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2022-2023
18/BC/TH&THCSVBB 15/09/2023 Báo cáo, Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu năm học 2022-2023
15/BC-CBTH&THCSVBB 15/09/2023 Báo cáo, Báo cáo kiểm điểm chức năng, nhiệm vụ năm học 2022-2023
13/KH-TH&THCSVBB 07/06/2023 Báo cáo, Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cuối năm học 2022-2023
04/BC-TĐKT 05/06/2023 Báo cáo, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm họ 2022-2023
66/BC-TH&THCSVBB 30/05/2023 Báo cáo, Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023
32/BC-PGDĐT 10/05/2023 Báo cáo, Kết quả thực hiện công tác tháng 5 và kế hoạch công tác tháng 6 năm 2023
60/BC-TH&THCSVBB 05/05/2023 Báo cáo, Báo cáo quy chế dân chủ năm học 2022-2-23
01/BCĐ-CTĐ 24/03/2023 Báo cáo, V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2023
09 25/05/2022 Báo cáo, TN THCS
Trang 1 / 212»