Kế hoạch dự thi tìm hiểu NQ ĐH lần thứ XIII của Đảng và NQ ĐH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 47-KH/BTGTU, ngày 14-5-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025”; Kế hoạch số 19-KH/HU, ngày 08-4-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/BTGHU, ngày 08-6-2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025”

Chi bộ trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc phân công đảng viên tham gia dự thi với số lượng như sau: Mỗi tổ tham gia 1 bài, Riêng Tổ TN + Tổ XH + Tổ khối TH điểm XG mỗi tổ 2 bài. Hạn chót nộp về BCU ngày 15/7/2021