Tuyển sinh 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH–PGDĐT  ngày 09/06/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021 của nhà trường đã được cấp trên phê duyệt.

Hội đồng tuyển sinh trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc xin thông báo về công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020- 2021